ING Discerning Eye prize

November 21st, 2020

I’m delighted to have been awarded this year’s ING Discerning Eye Chair’s Prize for one of my paintings of Krystal Lowe and Gwen Davies made as part of my Kickstarter project, Painting Dance, a few years ago. Gwen and Krystal’s beautiful improvisations were a key part of my early experiments with collaborating directly with dancers, and continue to inform the work I’m doing now.

Many thanks to Beverley Knight – who selected two of my pictures for her area of the exhibition – and to the judges and all involved, and congratulations to all the other prize-winners and shortlisted artists. I last submitted pictures for this show in 2002, and it’s great to be involved again.

The exhibition features a huge array of work by six hundred artists, and can be viewed here until December 31st.

The second of my paintings in the show is Summer School 3, featuring Ann Louise Wall and Joseph Isaac Powell-Main rehearsing Divided We Stand at Ballet Cymru’s 2019 Wales International Ballet Summer School.

Medium

Newyddion diweddaraf am baentio cyfnod clo | Lockdown painting update

October 5th, 2020

Please scroll down for English text

5ed o Hydref, 2020

Fel mae cyfyngiadau Coronafeirws (COVID-19) yn parhau i effeithio sawl agwedd o’n bywydau, rwyf wedi bod yn hynod o ffodus i allu symud fy ngwaith gyda’r dawnswyr o fod yn seiliedig yn y stiwdio i cydweithredu o bell. Mae defnydd y dechnoleg ofynol i gynnal fy arfer wedi bod yn allweddol i hyn, fel y mae’r cyfranogiad o gynifer o bartneriaid creadigol – gan gynnwys dawnswyr doeddwn i ddim wedi’u disgwyl gweithio gyda nhw eto, sydd wedi bod yn lenin arian go iawn ir profiad hwn.

Wedi’u lleoli mewn nifer o leoliadau – hyd yn hyn yng Nghymru, Lloegr, Yr Eidal a Ffindir – mae fy mhartneriaid yn y prosiectau hyn wedi bod yn gweithio mewn lleoliadau stiwdio pan fyddent ar gael, ond yn amlach mewn gerddi neu mannau yn ei cartrefi, o ble mewn llawer o achosion maent hefyd yn cynnal dosbarthiadau rheolaidd, dysgu neu gymryd rhan mewn gweithgareddau dawns eraill.

Yn ystod arbrofion cychwynnol ar Zoom, gwithiodd dawnswyr cwmni Ballet Cymru Joe, Izzy, Maria a Andrea mewn parau i greu ystum mewn amser real – deuawd sefydlog gysylltiedig drwy ystum, a chyda chamerâu wedi’u lleoli yn y fath fodd er mwyn fy ngalluogi i greu rhithwir gofod a rennir wrth i mi ddod a nhw gyda’i gilydd mewn lluniau. Mae’r cyfansoddiadau syml hyn yn gwenud deunydd ar waith blaenorol y dawnswyr yn y stiwdio ymarfer, ac roeddent yn cyffwrdd â’r galon mewn ffordd rhyddef i mi ddarlunio, ail-lunio fel y gwnaethant darnau o’r gorffennol coreograffi lle’r oeddent wedi rhannu gofod ffisegol, ac wrth wneud hynny tanlinellu eu sefyllfa bresennol.

Rwyf yn datblygu y ddull hwnnw gyda cyn dawnswyr cyn-broffesiynol Reetta, Amy a Romy, rydem yn archwilio math newydd o gydweithio, wedi’w gymryd allan o amser real, lle mae’r artistiaid yn ymateb i goreograffi ei gilydd drwy fideo – yn dechrau gyda darn gan Reetta, a creu cadwyn drwy y grŵp sydd bellach wedi dolen yn ôl i Reetta eto.

Mae’r lluniau dw i’n ei greu yn gymysgedd o gyfansoddiadau unigol a grŵp, er bod y cyfansoddiadau’n parhau’n weddol syml wrth i mi addasu i’r dull newydd ac archwylio sut y gallwn greu y gamargraff o mannau a rennir yn gydlynol wrth ymateb i’r ddeialog rhwng y dawnswyr. Hefyd gan fy mod yn dechrau adnabod, rwy’n credu fy mod yn ffafrio y trefniadau ffigurau syml, llinellol hyn fel modd o awgrymu hylifedd rhwng ystum, yn rhannol drwy ddod o hyd i adlesio ymhlith onglau allweddol ac ystum, fel y gwelir ar lawr y ddawns.

Tra bo’r gwaith hwn yn parhau, mae cydweithredu pellach hefyd yn cael eu cynllunio, gan gynnwys prosiect tebyg gyda grŵp gwahanol, ac arbrawf gyda dau ddawnsiwr, y ddau yn creu coreograffi yw gilydd – eto, i gyd wedi’w datblygu a rennir drwy Zoom a fideo digidol. Dydyn ni ddim yn gwybod ble mae’r syniadau hyn yn arwain, ond rwy’n gyffrous iawn i gael gwybod.

Fel llawer o fobol – gan gynnwys, dwi’n gwybod, fy mhartneriad yn y prosiectau hyn, sy’n amal yn rheoli amrywiaeth o anawsterau a gwrthdyniadau – rwy’n aml yn canfod fod fy ffocws yn eu gyfaddawdu gan yr unigedd a phrofiad ehangach o gyfnod clo. Rwy’n ymwybodol iawn bod fy cynhyrchedd yn cael ei effeithio o dan yr amgylchiadau rydym yn byw drwy, ond fe’m hysbrydolwyd gan y gwaith yr ydym yn gwneud gyda’n gilydd, yn ogystal â’r gwaith parhaus Ballet Cymru ag eraill wrth iddynt addasu a bwrw ymlaen â’u rhaglenni. Rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd yn cymryd rhan, ag i Gyngor Celfeddydau Cymru, drwy gefnogaeth Cronfa Loteri Genedlaethol sydd yn gwneud y gwaith hyn yn bosib.

Mae detholiad o lyniau o’r prosiectau hyn yn cael ei arddangos yn mis Mai/Mehefin 2021 yn Oriel Ffin y Parc, Conwy.

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau parhaus Ballet Cymru, gweler eu gwefan yma.

_________

As Covid-19 restrictions continue to impact on many aspects of our lives, I’ve been very lucky to have been able to move my work with dancers from studio-based to remote collaborations. Access to the technology required to maintain my practice has been key to this, as has the involvement of so many great creative partners – including dancers I hadn’t previously expected to work with again, which has been a real silver lining to this experience.

Based in a number of locations – so far in Wales, England, Italy and Finland – my partners in these projects have been working in studio settings when available, though more often in gardens or spaces in their homes, from where in many cases they are also maintaining regular classes, teaching, or participating in other dance activities.

During initial experiments on Zoom, Ballet Cymru company dancers Joe, Izzy, Maria and Andrea worked in pairs to create poses in real time – static duets connected through gesture, and with cameras positioned in such a way as to enable me to create a kind of virtual shared space as I brought them together in pictures. These simple compositions drew on dancers’ past work together in the rehearsal studio, and were curiously moving for me to draw, recalling as they did past passages of choreography where they had shared a physical space, and in doing so underlining their current separation.

Developing that approach with former Ballet Cymru pre-professional dancers Reetta, Amy and Romy, we are exploring a new kind of collaboration, taken out of real time, in which the artists respond to each other’s choreography through video – beginning with a piece by Reetta, and creating a chain through the group which has now looped back to Reetta again.

The pictures I’m making are a mix of individual and group compositions, though the compositions remain fairly simple as I adjust to the new approach and explore how I might create the illusion of coherent shared spaces whilst responding to the dialogue between the dancers. Also, as I’m beginning to recognise, I think I’m drawn to these simple, linear arrangements of figures as a means of suggesting fluidity between poses, in part by finding echos among key angles and gestures, as may be seen on the dance floor.

Whilst this work is ongoing, further collaborations are also being planned, including a similar project with a different group, and an experiment with two dancers, each creating choreography for the other – again, all developed and shared through Zoom and digital video. We don’t know where these ideas will lead, but I am excited to find out.

Like many people – including, I know, my partners in these projects, who are often having to manage a range of difficulties and distractions – I frequently find my focus compromised by the isolation and wider experience of lockdown. I’m keenly aware that my productivity is being impacted by the circumstances we are currently living through, but am inspired by the work we are doing together, as well as by the continuing work of Ballet Cymru and others as they adapt and press forward with their programmes. I’m very grateful to all who are involved, and to Arts Council of Wales, whose support through the National Lottery Fund is making this work possible.

A selection of pictures from these projects will be exhibited in May/June 2021 at Ffin y Parc Gallery, Conwy.

For information about Ballet Cymru’s ongoing activities, please see their website here.

Medium

Tips for young artists | Awgrymiadau i artistiaid ifanc

September 12th, 2020

Based on text prepared for Criw Celf’s summer school workshop (discussed in earlier post), I’ve written a few figure drawing tips for young artists.

The document is available in English and Welsh, and sets out (very briefly) a number of key considerations that I try to bear in mind as I work. Please feel free to download, share, etc. I hope they are useful.

Please find PDFs here.

Medium

Criw Celf drawing workshop

August 13th, 2020

Under normal circumstances, at this time of year I would be preparing to deliver drawing/painting workshops for the South Wales arts organisation Criw Celf’s summer school programme. This year, as everything moves online, Criw Celf and everyone involved is doing things a bit differently.

Working with Ballet Cymru dancers Beth Meadway and Andrea Battaggia, we’ve created an online drawing workshop based on techniques I’ve developed with the company, enabling participants to draw the dancers remotely. Beth and Andrea recorded themselves performing two passages of dance – one classical and one contemporary – both performed very slowly, with pauses, and each filmed from three different angles. Playing the videos back, the artists will be able to pause the choreography wherever they wish, freezing the dancers in poses they would like to draw for as long at they need.

To demonstrate some of the techniques I use with regards to sketching out compositions, measuring proportion, developing tonality, and so on, I then had the curious experience of filming myself drawing three pictures from the footage, giving a commentary and explanations as I went along. One of these films will feature in the workshop, though time-lapse versions of all three can be seen on my social media pages – for example, on Instagram:

All are made with charcoal on sugar paper, and broadly present my approach with this kind of drawing (though perhaps in a slightly more deliberate, less spontaneous fashion, as I was thinking more consciously throughout the process in order to discuss it). I used to draw a good deal in museums, archeological sites, public squares and so on, and this exercise definitely took me back to the experience of being watched over my shoulder as I worked, jogging memories of sculpture and architecture I have studied, and long-ago conversations with passing onlookers.

The workshop will also include a PDF setting out drawing tips and discussing some of the key points I think about as I work, which I hope may be of use to participants.

Criw Celf’s Summer School begins on August 17th. It’s designed for ten to nineteen-year-olds, though is accessible to anyone who would like to take participate. There is no fee, though donations are welcome.

For details of our workshop – and the ten others in the programme – please see here

For further information about the work of Criw Celf, please see here

Medium

Cymhorthdal Cronfa Ymsefydlogi Cyngor Celfeddydau Cymru | Arts Council of Wales Stabilisation Fund grant

July 19th, 2020

Please scroll down for English text

Gorffenaf 19, 2020

Ddiolchar ofnadwy (ac yn hynnod o falch) fod Cyngor Celfeddydau Cymru drwy Gronfa Loteri Cenedlaethol wedi fy ddyfarnuwyd a cymorthdal Cronfa Ymsefydlogi.

Gyda’r pandemig Coronafeirws yn creu adflonyddwch ag ansicrwydd ar draws byd y celfeddydau, mae’n hanfodol i lawer o artistiaid ailystyried arferion gwaith ac, lle mae’n bosib addasu i newid amgylchiadau a paratoi i’r dyfodol. Sefydlwyd y Gronfa Ymsefydlogi i gefnogi sefydliadau a unigolion drwy’r broses hwn.

Drwy weithio gyda Ballet Cymru rwyf yn hynnod o ffodus cael cefnogaeth gan y sefydiad ar dawnswyr, trwy eu positifrwydd a dyfeisgarwch maent yn galluogi i mi gynnal fy swydd fel arlynudd preswyl, hyd yn oed pan fod llawer o’r rhaglen 2020 wedi’w atal ac fod gweithgareddau arall wedi newid yn sylweddol. Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi creu lluniau sydd yn ymateb i ymarferion cwmni a perfformiadau, yn ogystal a gwaith wedi’w ddatblygu drwy gydweithrediad uniongyrchol gyda unigolion neu grwpiau bach o ddawnswyr, nawr gan fod dim ymarferion nag perfformiadau yn digwydd a gyda’r dawnswyr gartref – yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd – rwyf wedi gorfod ailassesu natur fy ngwaith yn llwyr. Dwi’n hapus i ddeud, drwy drafodaethau ac arbrofion gyda dawnswyr presennol a cyn-ddawnswyr Ballet Cymru mae syniadau diddorol iawn wedi’w ymddangos.

Dros y misoedd i ddod, bydd cymorth Cyngor Celfeddydau Cymru yn galluogi i mi archwylio dulliau newydd i gydweithio gyda’r dawnswyr, i adeiladu yn uniongyrchol ar fy ngwaith or gorffenol, ond nawr yn symud i mewn i ‘ofodau rhithwir’ drwy Zoom a cyfryngau digidol, fydd y dawswyr yn medry gwithio ynghyd o bell. Fy ngobaith yw fydd y llyniau fyddwn ni yn ei greu yn adlewyrchu ac yn ymateb i’r amgylchiadau rhyfeddol rydem ni i gyd yn byw drwy – yn arbennig y ffenomen chwilfrydig o fobol yn dod ynghyd gan rhannu profiad o fod ar wahân, rwyf yn teimlo sydd yn thema ddiddorol i’w archwylio – drwy ddathlu naws a creadigrwydd y dawnswyr eu hunain, fel mae nw’n rhannu ac yn datblygu syniadau, ac yn gwithio ar eu coreograffeg eu hynnain.

Fydd y cymorthdal hefyd yn galluogi i mi weithio eto gyda Alastair Sill o Word of Mouth, i ailymweld a gweithgareddau a’i datblygwyd flwyddyn diwethaf i gymorth ymgysylltiad y dall a rhannol ddall gyda’r celfeddydau weledol, sydd yn gyffroes iawn i mi.

Diolch y fawr i Cyngor Celfeddydau Cymru, Ballet Cymru, ac y dawnswyr i gyd sydd yn cynorthwyo gyda’r gwith. Fydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei bostio yma a drwy cyfrifion cyfryngau digidol. Synniadau, adborth, safbwyntiau ac y y blaen yn groeso.

___________

Very grateful (and relieved) to have been awarded a Stabilisation Fund grant through the Arts Council of Wales’s National Lottery Fund.

With the Covid-19 pandemic creating such acute disruption and uncertainty across the arts, it has been essential for many artists to reconsider their working practices and, as far as is possible, adapt to changing circumstances and prepare for the future. The Stabilisation Fund was established to support organisations and individuals through this process.

Working with Ballet Cymru I’m extremely fortunate to have the support of an organisation and dancers whose positivity and resourcefulness is enabling me to maintain my role as artist in residence, even as much of their planned 2020 programme is suspended and other activities significantly changed. For the past few years I have created pictures which respond to company rehearsals and performances, as well as pieces developed through more direct collaboration with individuals or small groups of dancers, though with no rehearsals or performances now taking place, and dancers mostly at home – both in Wales and further afield – I’ve had to completely reassess the nature of my work. Happily, through discussions and experiments with current and past Ballet Cymru dancers, some very interesting ideas have begun to emerge.

Over the coming months, Arts Council of Wales funding will enable me to explore new approaches to collaborating with dancers, building directly on my past work, though now moving into ‘virtual spaces’, via Zoom and other digital media, through which dancers may work together remotely. My hope is that the pictures we make will reflect and respond to the extraordinary circumstances we are all living through – particularly the curious phenomenon of people being brought together by the shared experience of being kept apart, which I feel is a fascinating theme to explore – though also celebrate the spirit and creativity of the dancers themselves, as they share and develop ideas, and work to their own choreography.

Funding will also enable me to work again with Alistair Sill of Word of Mouth, revisiting activities developed last year to support blind and partially-sighted people’s engagement with visual art, which I’m very excited about.

Many thanks to Arts Council of Wales, Ballet Cymru, and to all the dancers supporting this work. Updates will be posted here and through my social media accounts. Thoughts, feedback, criticism, etc, very welcome.

Medium