Arts Council of Wales Stabilisation Fund grant

Please scroll down for English text

 

Cymhorthdal Cronfa Ymsefydlogi Cyngor Celfeddydau Cymru 

 

Gorffenaf 19, 2020

 

Ddiolchar ofnadwy (ac yn hynnod o falch) fod Cyngor Celfeddydau Cymru drwy Gronfa Loteri Cenedlaethol wedi fy ddyfarnuwyd a cymorthdal Cronfa Ymsefydlogi.

 

Gyda’r pandemig Coronafeirws yn creu adflonyddwch ag ansicrwydd ar draws byd y celfeddydau, mae’n hanfodol i lawer o artistiaid ailystyried arferion gwaith ac, lle mae’n bosib addasu i newid amgylchiadau a paratoi i’r dyfodol. Sefydlwyd y Gronfa Ymsefydlogi i gefnogi sefydliadau a unigolion drwy’r broses hwn.

 

Drwy weithio gyda Ballet Cymru rwyf yn hynnod o ffodus cael cefnogaeth gan y sefydiad ar dawnswyr, trwy eu positifrwydd a dyfeisgarwch maent yn galluogi i mi gynnal fy swydd fel arlynudd preswyl, hyd yn oed pan fod llawer o’r rhaglen 2020 wedi’w atal ac fod gweithgareddau arall wedi newid yn sylweddol. Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi creu lluniau sydd yn ymateb i ymarferion cwmni a perfformiadau, yn ogystal a gwaith wedi’w ddatblygu drwy gydweithrediad uniongyrchol gyda unigolion neu grwpiau bach o ddawnswyr, nawr gan fod dim ymarferion nag perfformiadau yn digwydd a gyda’r dawnswyr gartref – yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd – rwyf wedi gorfod ailassesu natur fy ngwaith yn llwyr. Dwi’n hapus i ddeud, drwy drafodaethau ac arbrofion gyda dawnswyr presennol a cyn-ddawnswyr Ballet Cymru mae syniadau diddorol iawn wedi’w ymddangos.

 

Dros y misoedd i ddod, bydd cymorth Cyngor Celfeddydau Cymru yn galluogi i mi archwylio dulliau newydd i gydweithio gyda’r dawnswyr, i adeiladu yn uniongyrchol ar fy ngwaith or gorffenol, ond nawr yn symud i mewn i ‘ofodau rhithwir’ drwy Zoom a cyfryngau digidol, fydd y dawswyr yn medry gwithio ynghyd o bell. Fy ngobaith yw fydd y llyniau fyddwn ni yn ei greu yn adlewyrchu ac yn ymateb i’r amgylchiadau rhyfeddol rydem ni i gyd yn byw drwy – yn arbennig y ffenomen chwilfrydig o fobol yn dod ynghyd gan rhannu profiad o fod ar wahân, rwyf yn teimlo sydd yn thema ddiddorol i’w archwylio – drwy ddathlu naws a creadigrwydd y dawnswyr eu hunain, fel mae nw’n rhannu ac yn datblygu syniadau, ac yn gwithio ar eu coreograffeg eu hynnain.

 

Fydd y cymorthdal hefyd yn galluogi i mi weithio eto gyda Alastair Sill o Word of Mouth, i ailymweld a gweithgareddau a’i datblygwyd flwyddyn diwethaf i gymorth ymgysylltiad y dall a rhannol ddall gyda’r celfeddydau weledol, sydd yn gyffroes iawn i mi.

 

Diolch y fawr i Cyngor Celfeddydau Cymru, Ballet Cymru, ac y dawnswyr i gyd sydd yn cynorthwyo gyda’r gwith. Fydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei bostio yma a drwy cyfrifion cyfryngau digidol. Synniadau, adborth, safbwyntiau ac y y blaen yn groeso.

 

 

 


 

 

Very grateful (and relieved) to have been awarded a Stabilisation Fund grant through the Arts Council of Wales’s National Lottery Fund.

 

With the Covid-19 pandemic creating such acute disruption and uncertainty across the arts, it has been essential for many artists to reconsider their working practices and, as far as is possible, adapt to changing circumstances and prepare for the future. The Stabilisation Fund was established to support organisations and individuals through this process.

 

Working with Ballet Cymru I’m extremely fortunate to have the support of an organisation and dancers whose positivity and resourcefulness is enabling me to maintain my role as artist in residence, even as much of their planned 2020 programme is suspended and other activities significantly changed. For the past few years I have created pictures which respond to company rehearsals and performances, as well as pieces developed through more direct collaboration with individuals or small groups of dancers, though with no rehearsals or performances now taking place, and dancers mostly at home – both in Wales and further afield – I’ve had to completely reassess the nature of my work. Happily, through discussions and experiments with current and past Ballet Cymru dancers, some very interesting ideas have begun to emerge.

 

Over the coming months, Arts Council of Wales funding will enable me to explore new approaches to collaborating with dancers, building directly on my past work, though now moving into ‘virtual spaces’, via Zoom and other digital media, through which dancers may work together remotely. My hope is that the pictures we make will reflect and respond to the extraordinary circumstances we are all living through – particularly the curious phenomenon of people being brought together by the shared experience of being kept apart, which I feel is a fascinating theme to explore – though also celebrate the spirit and creativity of the dancers themselves, as they share and develop ideas, and work to their own choreography.

 

Funding will also enable me to work again with Alistair Sill of Word of Mouth, revisiting activities developed last year to support blind and partially-sighted people’s engagement with visual art, which I’m very excited about.

 

Many thanks to Arts Council of Wales, Ballet Cymru, and to all the dancers supporting this work. Updates will be posted here and through my social media accounts. Thoughts, feedback, criticism, etc, always very welcome.

 

July 19, 2020
26 
of 85